bg_pic

Eichenauer International|China

PRODUCTION SITE IN CHINA

Eichenauer Heating Elements (XinXing) Co. Ltd.

East GuangXing Road
Xinxing County 527 400
Guangdong Province
P.R. China
Fon: +86 766 2550662
Fax: +86 766 2550663

Contact: Mustafa Gürbüz
Email: Mustafa.Guerbuez@eichenauer.cn

EICHENAUER HEATING ELEMENTS

china factory